Circular Economy

Rozwój w ramach dostępnych zasobów

Cradle to Cradle® oraz reguły projektowania cyrkularnego

Przejście od linearnego modelu gospodarki do cyrkularnej to fundamentalna zmiana, która wymusza na firmach rewizję ich procesów działania. Dla Zumtobel, skoncentrowanie się na zamkniętych cyklach życia produktów otwiera nowe horyzonty rozwoju. Opracowujemy innowacyjne produkty, które łatwo poddać naprawie i recyklingowi oraz zapewnić im ponowne wykorzystanie.

Kluczem do sukcesu jest wprowadzenie zasad gospodarki cyrkularnej we wczesnych fazach projektowania produktów i zarządzania procesami. Pomagają w tym reguły projektowania cyrkularnego (ang. Circular Design Rules – CDR), które Grupa Zumtobel opracowała w ścisłej współpracy z biurem projektowym EOOS i firmą konsultingową EPEA. Dodatkowo bardzo ważna jest również zewnętrzna certyfikacja zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardem Cradle to Cradle®

Zmiana myślenia na rzecz Europy neutralnej klimatycznie


Przeprojektowanie i optymalizacja procesów rozwoju produktów pod kątem zrównoważonego rozwoju wynikają z globalnych celów, w tym wizji Europy jako regionu neutralnego klimatycznie do 2050 roku. Unia Europejska wspiera przedsiębiorstwa o zrównoważonych i przyszłościowych produktach. Te inicjatywy są odzwierciedlane w prawodawstwie UE, z najbardziej znanym przykładem - taksonomią UE.

Taksonomia UE ma zapewnić, że w przyszłości finansowanie i środki pieniężne będą dostępne dla tych uczestników rynku, którzy aktywnie angażują się w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju i kontynuują rozwój swojego modelu biznesowego w zgodzie z zasadami gospodarki cyrkularnej. To podejście ma na celu przyspieszenie zmian w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych i wspiera działania zmierzające do redukcji wpływu na środowisko.

Inspirowana naturą: koncepcja Cradle to Cradle®

Michael Braungart i William McDonough, autorzy książki pt. „Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things”[A1] , to najbardziej znani pionierzy gospodarki cyrkularnej. Termin, który ukuli, dosłownie oznacza „od początku do początku”. Cradle to Cradle® jest wzorowane na naturze i odnosi się do faktu, że cykle biologiczne nie generują odpadów. Przykład: liście spadające na jesień stają się na wiosnę próchnicą. Zgodnie z tą analogią produkty zaprojektowane według koncepcji Cradle to Cradle® powinny być ponownie wykorzystywane i pod koniec cyklu życia produktu włączane do nowych cykli biologicznych lub technicznych. Idee koncepcji Cradle to Cradle® miały znaczący wpływ na dzisiejsze rozumienie gospodarki cyrkularnej w Europie – a także zainspirowały firmę Zumtobel do opracowania własnych reguł projektowania cyrkularnego.

Unikaj. Używaj ponownie. Utylizuj.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – definicja

Model koncepcyjny gospodarki cyrkularnej łączy rozwój ekonomiczny z minimalnym wykorzystaniem nieodnawialnych zasobów naturalnych. Celem tego podejścia jest efektywne i zrównoważone wykorzystanie surowców. Z jednej strony oznacza to unikanie generowania odpadów, a z drugiej upewnienie się, że surowce, które zostały już wykorzystane, zostaną ponownie wprowadzane do cyklu życia poprzez naprawę, ponowne użycie, regenerację i recykling. Końcem życia produktu nie jest zatem jego utylizacja, a zamiast tego istniejące już produkty stanowią „pożywkę” dla kolejnego nowego cyklu życia. Tak zwana zasada „3U” (spolszczenie od ang. 3R: Reduce, Reuse, Recycle) jest częsta cytowana jako zawierająca słowa kluczowe opisujące te wysiłki: Unikaj konsumpcji niepotrzebnych produktów. Używaj powtórnie. Utylizuj


Certyfikacja produktów wg standardu Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® Products Innovation Institute z siedzibą w San Francisco oferuje certyfikację produktów wg bardzo rygorystycznych standardów, obecnie w wersji 4.0. Istnieje pięć głównych aspektów branych pod uwagę podczas uzyskiwania certyfikatu Cradle to Cradle®. Pierwsze dwa aspekty, „wpływ na zdrowie i środowisko” oraz „ponowne wykorzystanie materiałów”, dotyczą samego produktu, podczas gdy trzy pozostałe – „czyste powietrze i ochrona klimatu”, „gospodarka wodna i zasoby gruntowe” oraz „sprawiedliwość społeczna” – stawiają wymagania wobec firm produkcyjnych. Firmy mogą ubiegać się o certyfikat Cradle to Cradle® dla swoich produktów zaprojektowanych z myślą o obiegu zamkniętym. W zależności od wyników firmy można uzyskać różne poziomy certyfikacji.

Starania zmierzające do uzyskania certyfikacji

Certyfikacja zgodnie z aktualnym standardem Cradle to Cradle® Standard 4.0 jest złożona, czasochłonna i kosztowna. Zumtobel dokłada jednak wszelkich starań, aby wybrane nowe produkty spełniały standardy jednostki certyfikującej. Po pierwsze, posiadanie odpowiedniego certyfikatu stanowi międzynarodowo uznawany, niezależny dowód stałych działań w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu klienci mają pewność, że nabywają produkty przyszłościowe i w pełni zoptymalizowane pod kątem gospodarki cyrkularnej. Po drugie, proces certyfikacji Cradle to Cradle® pomaga nam również ocenić i ulepszyć nasze wewnętrzne działania, przemyśleć pewne kwestie i stać się jeszcze bardziej zaangażowanymi w rozwój zrównoważony.

Poziomy oceny w ramach certyfikacji Cradle to Cradle®

Proces certyfikacji wymaga udokumentowania działań w odniesieniu do następujących pięciu aspektów:

  • Wpływ na zdrowie i środowisko
  • Ponowne wykorzystanie materiałów
  • Czyste powietrze i ochrona klimatu
  • Gospodarowanie zasobami wodnymi i gruntowymi
  • Sprawiedliwość społeczna

„Tworzenie projektów dla gospodarki cyrkularnej oznacza projektowanie scenariuszy cyklu życia reflektora, a także wybór jego kształtu, koloru i materiałów. VIVO II wykracza daleko poza wymagania dotyczące możliwości recyklingu. Naszą wizją jest podwojenie żywotności poprzez regenerację, ale także zapewnienie wsparcia dla scenariuszy utrzymania, pielęgnacji i ponownego użycia.“

Harald Gründl, biuro projektowe EOOS

Reguły projektowania cyrkularnego dla nowych produktów

Cradle to Cradle® to uniwersalny standard, który ma zastosowanie do produktów i usług we wszystkich branżach. Aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby branży oświetleniowej i naszych klientów, Zumtobel wdraża również własne reguły projektowania cyrkularnego. Rozpoczęliśmy pracę nad regułami projektowania cyrkularnego Zumtobel we współpracy z konsultantami EPEA Switzerland i biurem projektowym EOOS kierowanym przez Haralda Gründla, a następnie rozbudowaliśmy te reguły we własnym zakresie.

Główne reguły projektowania cyrkularnego:

  1. Zasady projektowania cyrkularnego mają na celu ocenę wpływu materiałów na zdrowie i środowisko oraz ponowne wykorzystanie materiałów, obejmując w ten sposób dwa z pięciu poziomów oceny pod kątem certyfikacji Cradle to Cradle®.

  2. Są one specjalnie dostosowane do budowy opraw oświetleniowych. Przyjazna dla środowiska seria opraw oświetleniowych VIVO II posłużyła jako projekt pilotażowy do opracowania i sformułowania tego dobrowolnie wdrożonego zestawu reguł.

  3. Reguły projektowania cyrkularnego muszą być stosowane do wszystkich nowych produktów opracowywanych przez Zumtobel od maja 2021 r. Istotnym jest to, że nie jest to sztywny zbiór reguł, ale raczej podstawowa koncepcja, która jest stale ulepszana i optymalizowana na podstawie praktycznych doświadczeń oraz w oparciu o zmiany w prawodawstwie.

  4. Jednocześnie dzięki naszym zasadom projektowania w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, chcielibyśmy osiągnąć konkretne cele które obejmują trzy aspekty: zamówienia, projektowanie i systemy w ramach gospodarki cyrkularnej.

Obieg zamknięty jako filar strategii Grupy Zumtobel

W branży oświetleniowej nieustannie wzrasta znaczenie cyrkularnych modeli biznesowych. Przykładem tego jest dyrektywa UE w sprawie kkoprojektu, która obejmuje również rozporządzenie SLR (Single Lighting Regulation) w sprawie jednolitego oświetlenia. Ta regulacja gwarantuje użytkownikom między innymi prawo do naprawy, co ma bezpośredni wpływ na trwałość i funkcjonalność opraw oświetleniowych.

Jesteśmy świadomi, że transformacja od linearnego modelu gospodarczego, generującego znaczące ilości odpadów, do gospodarki cyrkularnej, wymaga fundamentalnych zmian w strategii korporacyjnej oraz w sposobie myślenia i działania pracowników. Nie jest rzeczą przypadku, że gospodarka cyrkularna stanowi jeden z trzech filarów Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Zumtobel – obok neutralności klimatycznej i wyboru preferowanych partnerówpreferowanych partnerów. To trzy kluczowe koncepcje, które są poparte ambitnymi celami – jako korporacja, Grupa Zumtobel chciałaby, aby jej działalność gospodarcza była neutralna dla klimatu do 2025 r. i zamierza wdrożyć zasadę gospodarki cyrkularnej. Ponadto chciałaby działać jako niezawodny i zaufany partner oferujący zrównoważone zaopatrzenie, optymalne warunki pracy dla pracowników i innowacyjne rozwiązania dla swoich klientów.

Dowiedz się więcej na temat Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Zumtobel.

Gospodarka cyrkularna nie oznacza zachowawczości

Idea gospodarki cyrkularnej jest źródłem inspiracji dla Zumtobel motywując do opracowywania innowacyjnych metod i technologii, które tworzą przyszłościowe, oszczędzające zasoby produkty i usługi. Naszym nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, jednocześnie harmonizując sukces biznesowy z potrzebami społeczeństwa i środowiska. Jednakże, istota gospodarki cyrkularnej nie tkwi w dążeniu do doskonałości od pierwszego kroku. Nie chodzi o to, aby od samego początku osiągnąć w tej dziedzinie doskonałość. Bądź co bądź, gospodarka cyrkularna nie zna podejścia zachowawczego, nie wyznacza ostatecznego celu i nie jest punktem na liście zadań, który można odhaczyć jako zrealizowany.

Przeciwnie, chodzi tutaj o ciągłe dążenie w właściwym kierunku, krok po kroku, oraz o zatrzymywanie się w celu wdrożenia nowych osiągnięć w naszym systemie ponownego wykorzystania materiałów. Mogą to być ulepszone, energooszczędne technologie lub nowe regulacje prawne, których chcemy wprowadzić. Nasze zasady projektowania w ramach gospodarki cyrkularnej stanowią najważniejsze wewnętrzne wytyczne w tym procesie. Certyfikat Cradle to Cradle® podkreśla nasze starania na rzecz zrównoważonego rozwoju i informuje o nich cały świat.